Tjänster Kunder Kontakt

Verksamhetsutveckling
genom människor

Info Team bidrar till företag som vill utvecklas genom att stärka individer, grupper och organisationer. Tillsammans med er omsätter vi visioner, värderingar och strategiska planer till en praktiskt och tydlig verklighet. Där vi lyfter fram styrkor, framgång och stärker friskfaktorer för att skapa effektivare och lönsammare företag

InfoTeam samarbetar med engagerade, inspirerande och kompetenta konsulter med lång och bred erfarenhet.

Tjänster

Konflikthantering - samarbete

I ett företag där personalen är en stor tillgång är samarbetet avgörande för organisationens växt och utveckling.
Vi arbetar med allt från svåra konflikter till att förbättra samarbetet i redan bra relationer. Genom att förebygga eller att varsebli hur det ser ut på arbetsplatsen kan man finna vägar att hantera konflikterna när de dyker upp.

Alla organisationer arbetar med att stärka samarbetet i organisationen, detta görs oftast utan någon fastställd plan och utan specifikt mål. Ska man utvecklas tillsammans – på sätt man önskar - krävs det en plan eller strategi.

Infoteam erbjuder konflikthantering/samarbetshantering på tre nivåer:

Strategiskt

Kartläggning av nuvarande samarbetskultur - Hjälp att bygga en samarbetsstrategi med syftet att samarbetet ska växa

Förebyggande

Utbildning i konflikthantering i syfte att gå från destruktiva till konstruktiva konflikter - tala samma språk

Operativt/akut

1. Konfliktvägledning och medling i konflikter

2. Konflikt/dilemma anonym telefonjour för företag. Medarbetarna ringer in anonymt och

ventilera sina dilemmor och konfliktsituationer i syfte att häva/ avhjälpa problem - "mota Olle i grind".

Ta gärna en förutsättningslös kontakt med oss så berättar vi mer.

Utbildning

Fokus för oss är att hitta kundens behov, nivå och att nå kundens förväntade resultat.

Majoriteten av våra utbildningar är skräddarsydda. För vi tror att varje individ är unik och detsamma gäller varje grupp och organisation.

Konflikthantering

Syftar till att stärka gemenskapen och samarbetet i företaget

Att utveckla dina relationer & ditt samarbete med andra - konflikthantering
Överallt i livet möter vi konflikter och genom att öka medvetenheten kring konflikter kan vi undvika personligt lidande, kostnader och andra skador i en organisation.

Vi tittar på allt ifrån svåra konflikter till att förbättra redan bra relationer. Genom att förebygga eller uppfatta hur det ser ut på arbetsplatsen kan man finna vägar att hantera konflikter, när de dyker upp.

Dagarna varvas med teori och praktiska övningar för att få största möjliga nytta av utbildningen.

Utbildningen kommer att ledas av en utbildare med bred och mångårig arbetslivserfarenhet inom bl.a. ledarskap och utbildad beteendevetare med 60 poäng konflikthantering på Universitetet.

Under kursens gång lär sig deltagarna bland annat vad en konflikt är, vad för konflikter det finns, vad som händer i konflikter och om det kan finnas något positivt med konflikter.

”Ingen kan ändra på någon annan – men när jag själv ändrar mig så ändras världen.”

Genomförande
Utbildningens längd och innehåll beslutas i samråd med beställaren. Dagarna varvas med teori och praktiska övningar för att få största möjliga nyttan av utbildningen.

Utbildare
Utbildningen leds av en utbildare med mångårig ledarerfarenhet och som är beteendevetare med 60 poäng konflikthantering på Universitetet.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till organisationer och arbetsgrupper som har en önskan om att prestera bättre - det gör organisationen/arbetsgruppen när den förstår och kan hantera varandras olikheter. Utbildningen hjälper organisationer/arbetsgrupper som vill ha ett bra samarbete med kunder/leverantörer/brukare och andra arbetsgrupper inom företaget.

Förslag på programinnehåll

• Vad är en konflikt?
• Vad finns det för konfliktstilar?
• Vad har jag för konfliktstil?
• Konflikt triangeln (A-B-C triangeln)
• Hur ser de olika stegen ut i konfliktförloppet (eskalationstrappan)
• Vad kan vi göra när det blir destruktiva konflikter på arbetsplatsen?
• Hur kan vi förebygga konflikter på arbetsplatsen?
• Hur präglar konflikter en arbetsplats?
• Kan en konflikt policy ge oss vägledning när vi hamnar i konflikt på arbetsplatsen?
• Kommunikation som verktyg
• Våra drivkrafter, motivation & behov
• Kulturens betydelse i konflikt
• Perspektivets betydelse i konflikt
• Hur kan jag gå från att medverka i destruktiva konflikter till konstruktiva konflikter

Sagt om utbildningen
"Övningarna ger möjlighet till ökad självkännedom"
”Avspänt, engagerande - viktigt ämne"
"Duktig föreläsare och roliga övningar"
"Roligt, lärorikt och intressant med de olika stilarna"
"Positivt med mycket aktivt deltagande”
"Bra ämne för en grupp att närma sig varandra"

Att vara ny som chef/ledare -

Chefsutveckling

Utbildningen stärker dig som är ny chef/ledare i din roll och gör det enklare att motivera gruppen och samtidigt ställa krav och delegera arbetsuppgifter.

Som en röd tråd i utbildningen finns ledarskap genom självkännedom - du är ditt eget verktyg.Målet är att stärka dig utifrån dina förutsättningar och göra dig medveten om din roll, kunna se, använda och utveckla dina personlig styrkor.

Som ledare är du förebilden som inspirerar medarbetarna på ett kreativt och lösningsfokuserat sätt.

Under utbildningen bygger du upp och skapar din egen ledarstil, genom att titta på och förstärka dina styrkor, drivkrafter och värderingar.

Vi erbjuder dig tre delar:
1. Efter din anmälan tar vi personlig kontakt med dig via telefon, för att samtala om dina förväntningar och behov av utbildningen.
2. Utbildningen pågår under tre dagar, kursdokumentation ingår.
3. Kursen av avslutas med att du gör en personlig handlingsplan som vi följer upp via telefon under tre månader

Ledarskapet vilar på tre ben: att leda sig själv, att leda andra och att styra mot målet/fokusera på uppgiften.

Utbildningen kan även företagsanpassas efter era behov och önskemål.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är ny i din chefs/ledarroll och snabbt vill komma i n i den nya rollen och bli effektiv.

Utbildningen vänder sig även till dig som redan är chef/ledare och vill få en bättre grund att stå på du vill utveckla dig själv och skapa goda resultat i din organisation.

Utbildningens innehåll

Att vara chef och ledare
Ledarstilar

Skapa min ledarstil
· Synen på min roll. Förväntningar på mig?
· Vilka är mina styrkor? Hur kan jag använda mig av dem?
· Vad är min motivation, vilja, drivkrafter
· Självinsikt: Vem är jag? Vad står jag för? Vad drivs jag av? Vad vill jag?
· Vad skall jag göra för att "följarna" skall vilja följa mig?
· Var går mina gränser?
· Hur kan jag vara tydlig?
· Jag som ledare hur bidrar jag till företagskulturen?
· Vad har vi för klimat - hur kan jag som ledare bidra till klimatet?
· Etik och Moral, hur agerar jag - hur vill jag agera?
· Värderingar - vad är det som styr mig?

Att skapa effektiva team
· Hur får jag medlemmarna i min grupp att trivas och vilja göra sitt bästa?
· Hur ska jag som ledare hantera gruppen under olika utvecklingsstadier?

Feedback som ett kraftfullt verktyg

Ett coachande förhållningssätt

Konflikthantering
· Vad är en konflikt?
· Hur kan jag bidra för att gå från destruktiva konflikter till konstruktiva konflikter?
· Vad har jag för konfliktstil?

Kommunikation
· Kommunicera med, motivera och inspirera min grupp

Att vara företagets representant/förebild - Omsätta visionen lokalt, att leva och bära kulturen och affären, kvalitet

"Väldigt pedagogisk och dynamisk. Inte "inrutat" utan anpassat efter vårt behov"
"Känner att jag har fått handgripliga tips som jag kan applicera i mitt arbete som chef"
"Jag har fått ett antal nya självinsikter. Har tränat på flera "jobbiga" situationer"

Om läraren:
"Lugn stämning, väl förberedd och alltid beredd att ge konstruktiv kritik"
"Trevlig, pedagogisk - skapar trygghet i gruppen"
"Bra metodik, har tid för varje enskild individ vilket betyder mycket"

Utbildningens längd

Tre dagar, först två dagar och därefter en uppföljningsdag

Utbildningens mål

Att få praktiska verktyg och baskunskaper som gör dig trygg i din chefs/ledarroll.

Genomförande

Vi erbjuder dig tre delar:
1. När du anmält dig tar vi personlig kontakt med dig via telefon då vi inventerar vad du har för förväntningar och behov av utbildningen.
2. Utbildningen på tre dagar inklusive kursdokumentation
3. Kursen av avslutas med att du gör en personlig handlingsplan som vi följer upp via telefon under tre månader

Dagarna varvas med teori och konkreta övningar med plats för diskussioner och reflektioner.

Allt är kopplat till deltagarnas verklighet för var och en ska kunna applicera det till sin egen situation. Detta för att effekten av utbildningen ska bli maximal.

Inför det första seminariet och mellan dag två och tre kommer deltagarna att få arbetsuppgifter relaterade till sin utveckling som ledare, dessa kommer att följas upp vid nästkommande seminarium.

Investering

Du får tre dagars utbildning och då ingår fika, lunch alla dagar och kursmaterial, dessutom får du uppföljning på den individuella handlingsplanen under tre månader för SEK 14.900 exkl. moms..

Projektledning

Praktiskt utbildning I projekt & projektledning

Projekt har blivit ett mycket vanligt förekommande sätt att bedriva verksamhet. Men vad menar vi med projekt, menar vi samma sak och vad vill vi uppnå?

För att åstadkomma önskad effekt med en projektsatsning krävs att ett antal förutsättningar är uppfyllda. Det är dessa förutsättningar som vi går igenom under denna grundläggande utbildning där teori blandas med praktik. Under utbildningens gång kommer vi att bedriva ett projekt från start till mål (projektdirektiv till avslutsseminarium).

Mål med kursen

Under utbildningen kommer du att få insikt och förståelse för projektets olika faser. Du kommer att få ökad insikt i projektledarskapet och bli medveten om hur grupputveckling fungerar.

· Vad räknas som ett projekt och varför man väljer att arbeta i projektform
· Vad är ett lyckat projekt
· Fallgropar och framgångsfaktorer i ett projekt
· Målformulering och riskanalys
· Metod för planering och hur det kan användas som styrmedel
· Projektorganisationens roll och ansvarsfördelning
· Vikten av att arbeta med projektets kultur – sätta de gemensamma spelreglerna

Genomförande
Utbildningens längd och innehåll beslutas i samråd med beställaren. Dagarna varvas med teori och praktiska övningar för att få största möjliga nyttan av utbildningen.

Målgrupp
Denna grundläggande projektledarutbildning vänder sig till dig som skall eller vill bli projektledare. Utbildningen vänder sig även till dig som har arbetat med projektledning i några år och vill komma ett steg längre i ditt utövande som projektledare.

Programinnehåll
Projekt som arbetssätt (syfte & framgångsfaktorer)
Projektmodell och fasindelning (det gemensamma språket)
Roller och ansvar
Metoder för initiering, planering & uppföljning
Projektledarskapet (jag som ledare och projektdeltagare)
Hantering av intressenter (rapportering)
Verktyg, dokument/mallar och hjälpmedel

Utbildningens längd och upplägg
Utbildningen genomförs under 4 dagar. Upplägget bygger på en mix av teori, praktik.

Dag ett bygger vi upp generell kunskap om projekt som organisationsform.

Under dag två och tre arbetar vi oss praktiskt igenom ett projekt ifrån projektdirektiv till avslutsseminarium.

Den fjärde dagen ägnar vi oss åt de mjuka delarna, ledarskap, grupputveckling och projektkultur.

Deltagarna får tillgång till de vanligt förekommande dokument som används i ett projekt.

Utbildningen kan även genomföras företagsanpassat.

Sagt om utbildningen
"Bra blandning mellan praktiska övningar och teori”
"Jag kan direkt använda de verktyg jag fått och upplägget på hur projekt ska fungera"
"Pedagogisk och lugn lärare”
"Tydlig erfarenhet, som återspeglas som en spontanitet och flexibilitet i lärandet - mycket bra"
"Duktig på att anpassa kursen efter deltagarna"
"Bra på att få med alla i gruppen"

Förändringsledning

Att praktiskt förstå och genomföra förändringar

Utbildning för chefer och medarbetare till förändringsledare
I ett implementeringsarbete med t.ex. ett nytt IT-system läggs de största ansträngningarna och resurserna på att genom information, utbildning m.m. påverka och underlätta hur det faktiska systemet skall kunna smälta in i den befintliga verksamheten. Det finns stort fokus på föremålet för själva förändringen, i detta fall IT-systemet, och ofta mindre på det omgivande sammanhang som förändringen skall äga rum i.

Forskning visar att förutsättningarna för en lyckad förändring inte i första hand handlar om föremålet för förändringen (t.ex. ett nytt IT-system), utan till största delen styrs av hur det implementeras och hur förutsättningarna ochsammanhanget ser ut där implementeringen skall äga rum. Det är m.a.o. mer icke-synliga och ”mjuka” processer som utgör grunden för en lyckad implementering. För att lyckas krävs förändringskompetens och förmåga att styra och påverka dessa processer. I arbetet med att utveckla organisationer i förändringsarbete utgår vi från social- och personpsykologisk forskning om vad som styr individers ambivalens och motstånd till förändringar samt OBM (Organizational Behaviour Management). Metodiken utgår ifrån evidensbaserad motivations- och inlärningspsykologi och bygger på kognitiva beteendeteorier (KBT).

De utvecklingsinsatser vi gör innefattar 3 steg. Man kan gå varje steg för sig, men vi rekommenderar att man genomgår varje steg för att kunna använda sig av metodiken på ett tillfredsställande sätt. De 3 stegen går från strategisk/organisatorisk nivå till operativ nivå och avslutas på samtalsnivå.

Syftet är att ge deltagaren en förmåga att såväl analysera, definiera och implementera de förändringssteg som är aktuella i den egna gruppen/ verksamheten.

Steg 1 - Beteendebaserat ledarskap (OBM)
Vad styr varför vi människor vi gör som vi gör
Organisationsbeteendens koppling till uppsatta mål
Signaler, beteenden och konsekvenser
Förändringsarbete med Funktionsanalys
Att skapa tydliga mål
Mätbart och resultatinriktat feedbackarbete
Att identifiera viktiga nyckelbeteenden

Steg 2 - Strategisk Förändringskompetens
Ledarskapsperspektiv på förändringsarbete
Förutsättningar för att nå förändring
Vad påverkar individers ambivalens och motstånd
Förändringsmotståndets spridningseffekter i grupper
Timing och proaktivitet i förändringsarbete
Differentiering, underlättande, kommunikation och information som strategiska verktyg
Faktisk och upplevd legitimitet i förändringsarbete
Konsekvent ledarskap för förändring

Steg 3 - Förändringssamtal
Samtalets dynamik
Vad motiverar människor?
Vad är förändringsmotstånd?
Stödjande kommunikation och feedback
Hur man kommer förbi ambivalens och förändringsmotstånd
Konfliktkunskap – att omvandla motstånd till möjligheter
Samtalsträning
Att skapa sina feedbackmål

Utbildningens längd
Den skräddarsydda utbildningens längd överenskomms med kunden beroende på behov och nivå.

Psykosocial skyddsrond

VI erbjuder en företagsanpassad utbildning i att hålla den psykosociala skyddsronden. Utbildningens syfte är att ge de praktiska verktyg och baskunskaper som gör er trygga att hålla den psykosociala skyddsronden.

Många uppfattar de psykosociala frågorna som svårare att ta i och mäta än de fysiska, samtidigt som dessa är helt avgörande för en bra arbetsmiljö.

Under denna dag sätter vi fokus på den psykosociala arbetsmiljön ur flera olika aspekter och ger verktyg för att kunna göra konkreta ”skyddsronder” på den egna arbetsplatsen.

Sedan början av 2000-talet är de psykosociala frågorna en vanligare orsak till arbetsrelaterade besvär än fysiska frågor. Enligt en undersökning Kjell Ekstam gjort på fler än 4000 personer i mer än 150 arbetsgrupper är gemenskap det allra viktigaste i ett arbetsförhållande.

Efter kursen kan ni lägga en framgångsrik strategi för ert fortsatta arbete för en bra psykisk arbetsmiljö.

Innehåll
Vad ingår i begreppet psykosocial arbetsmiljö?
Vad säger lagen och föreskrifterna om den psykosociala arbetsmiljön?

Metoder för kartläggning och skyddsronder och vad man skall tänka på?
Hur god sammanhållning kan uppnås, vad som påverkar den och även negativa effekter
Systematiskt arbeta för att göra arbetsmiljön mer kostnadseffektivt för företaget och mer hållbart för individen?
Vad har vi för friskfaktorer som vi skall stärka?
Vad har vi för risker - hur kan vi hantera dem?
Verktyg för kartläggningar, mätningar och uppföljningar?”

Genomförande
Start med en diskussion med beställaren i företaget för att förstå behoven och nivå. Därefter kommer ett förslag på detaljutformat innehåll som beslutas i samråd med beställaren.

Dagarna varvas med teori och konkreta övningar. Allt är kopplat till deltagarnas verklighet för att var och en ska kunna applicera det till sin egen situation. Detta gör att effekten av utbildningen ska bli maximal. Utbildningens längd och innehåll beslutas i samråd med beställaren.

Sagt om utbildningen
"Läraren var lugn och sansad"
"Bra diskussioner och grupparbeten"
"En mycket bra utbildning"
"Bra att dessa frågorna lyfts upp"
"Alla på företaget skulle behöva gå denna utbildningen"
Dagarna varvas med teori och praktiska övningar för att få största möjliga nyttan av utbildningen.

Målgrupp
Chefer, skyddskommité och fackliga företrädare samt övrigt intresserade medarbetare.

Löne- och utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalen som ett av dina styr- och ledningsinstrument

Vi erbjuder en företagsanpassad utbildning som syftar till att utvecklingssamtalen ska bidra som ett av företagets styr- och ledningsinstrument.

Målsättningen är att kontinuerligt stämma av och utveckla förhållandet mellan företaget (representerat av dig), medarbetare och arbetsuppgifter. Resultatet av utvecklingssamtalen blir en kontinuerlig utvecklingsprocess som ger ständiga förbättringar.

Bra och tydligt genomförda utvecklings- och lönesamtal bidrar både till verksamhetens och individens utveckling.

Utgångspunkten är tydlighet i underlag och kriterier och att processen för bedömning och utvärdering hänger ihop med övriga processer under året.

Det går inte att få alla medarbetare nöjda med sin lön – däremot ska man vara nöjd med sitt lönesamtal.

Utvecklingssamtal i grupp och/eller individuellt?

Vad behöver förberedas innan samtalet och vad bör jag vara förberedd på som kan dyka upp i samtalen? Hur hanterar jag missnöje och orealistiska krav? En hel del handlar om den egna mentala inställningen och känna sig trygg med att veta var gränser går och på vilket sätt jag ska prata kring lön och möjlig löneutveckling.

Under dagen får deltagarna kunskap, praktiska verktyg samt träning av lönesamtal och utvecklingssamtal.

Innehåll
Uppföljning av erfarenheter
Alla har varit utsatta för, eller genomfört utvecklingssamtal och lönesamtal. Vilka erfarenheter finns? Vad ser deltagarna som positivt i samtalen, vilken nytta har det? Vad upplevs som negativt, eller svårt vid genomförandet av dessa samtal?

Kopplingen mellan utvecklingssamtal och lönesamtal
Hur ser processen ut under året.

Varför Utvecklingssamtal?
Ur företagsperspektivet och utifrån rollen som chef/ledare. Gruppsamtalet och det individuella samtalet.

Hur genomföra ett utvecklingssamtal respektive ett lönesamtal samtal?
När?
Var?
Hur långt?
Förberedelser
Samtalet
Uppföljning
Tydlig kommunikation
Hur lyssnar du ”aktivt” på din medarbetare?

Specifikt utvecklingssamtalet
Hur ofta?
Gruppdialog
Individuella samtalet
Ge och ta konstruktiv feedback
Utvecklingssamtalet stärker kulturen
Utvecklingssamtalet ett medel för företagets målstyrning

Specifikt lönesamtalet
Tydliga lönekriterier
Tydlighet i samtalet
Förberedelserna – A och O
Hur bemöter man en medarbetare som är missnöjd med sin lön/löneutveckling?
Hur undviker Du att lönesamtalet ”går snett”?
Förhandla för att få en win-win situation
Att hantera reaktioner och krav

Genomförande
Heldagen varvas med teori och konkreta övningar med bl.a. rollspel. Allt är kopplat till deltagarnas verklighet för att var och en ska kunna applicera det till sin egen situation. Detta gör att effekten av dagen ska bli maximal.

Målgrupp
Chefer och andra ledare.

Omfattning
En heldag

Kunder

Kunder

Teknik och Kompetenscentrum
IT-Hantverkarna Sthlm City
Basefarm
Varberg Energi
Nytänk
VIVAB
Allemanshälsan
Göteborg Stad, Idrott & förening
FaBo
Detecta
Wallink
CIFAB
ConEra
Uddevalla Hem

Samarbetspartner

Verso
Fardmark
Sustainable Performance
Mentorpoolen
Magnus Wallenius
Utvecklingskompaniet
Psytest
Kontakt

Jag är beteendevetare med tyngdpunkt på konflikthantering. Jag har en bakgrund som systemvetare och har under 20-års tid arbetat i IT-branchen, varav 12 år som chef och ledare. Min breda kompetens och livserfarenhet använder jag i mitt arbete för att utveckla företag och människor. I mitt arbete är jag drivande, har ett stort engagemang och arbetar alltid under devisen ärlighet. Mitt stora och gedigna intresse för människor har lett min väg framåt. Jag tror på människan och på hennes kapacitet och kompetens

Inger Wallenius


+46 768 45 97 00
info@infoteamvast.se